RODO

Informacja dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dnia 4 maja 2016 (RODO)

Informacja dla pracowników podmiotów zewnętrznych
prowadzących działania biznesowe z firmą IZODACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

1. IZODACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Proszówki 3, 32-700 Bochnia, dane kontaktowe biuro@izodach.pl, tel. (14) 611 01 83, jest administratorem danych osobowych Dostawcy/Wykonawcy/Podwykonawcy
lub innych podmiotów będących osobami fizycznymi (osoby, których dane dotyczą).

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• zawarcia i wykonania umowy/zlecenia/zamówienia, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń;
• w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora;
• dla celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa sieci i administracji.

3. Poniższe grupy danych osobowych pracowników podmiotów zewnętrznych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i nie wymagają uzyskania zgody na ich przetwarzanie:

• Podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko
• Dane dotyczące kompetencji zawodowych: tytuł naukowy
• Dane identyfikacyjne nadane swym pracownikom przez podmioty zewnętrzne: stanowisko służbowe, adres służbowej poczty elektronicznej, nr telefonu służbowego.


4. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz § 3 ust. 1 pkt 4, § 3 ust. 2, § 4 ust. 1 pkt 3 i § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nie wymagają uzyskania zgody na ich przetwarzanie:

• Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko;
• Dane identyfikacyjne nadane przez organy publiczne: numer uprawnień budowlanych

5. Dane wymienione w pkt 3 i 4 są przetwarzane przez spółkę w trakcie działań poprzedzających podpisanie kontraktów, podczas realizacji kontraktów, a także po ich zakończeniu przez czas niezbędny
do realizacji celów analitycznych, archiwalnych i dowodowych.


6. Odbiorcami danych osobowych są:

• Podmioty wspierające operacyjne wykonanie umowy;
• Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
• Podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
• Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a w zakresie związanym z obroną lub dochodzeniem roszczeń, do czasu przedawnienia roszczeń.
Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

8. W odniesieniu do danych osobowych, przysługuje Dostawcy/ wykonawcy/ Podwykonawcy lub innemu podmiotowi będącemu osobą fizyczną prawo do:

• Żądania od Administratora dostępu do danych osobowych;
• Żądania od Administratora sprostowania danych osobowych;
• Żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
• Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
• Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
• Żądania przenoszenia danych do innego Administratora danych lub do Państwa (art. 20 RODO);

9. Pracownicy podmiotów zewnętrznych mają prawo Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w razie uznania, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.